На проведеното общо с-ние на клуба бяха взети следните решения:

1. Краен срок за плащане на членския внос за 2017 г – 31 март;
2. От 2018 г. членският внос се дължи до края на м.февруари;
3. Приема се предложението на Кристиан Желев почетните членове да се освободят от членски внос, а всички останали индивидуални членове да заплащат чл. внос в размер на 120 лв;
4. Размера на заплащания членски внос се обвързва с ползването на облекчения свързани с членство в клуба:
– Срещу вноска от 120 лв всеки индивидуален и колективен член получава правото на 5 застраховки ГО и на 5 FIVA карти на преференциални цени;