Членове на БАК ретро се приемат от УС СЛЕД ПОДАВАНЕ НА ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ.
Чл.11.1Българският автомобилен клуб РЕТРО има индивидуални,колективни и почетни членове.
11.2 Индивидуален член може да бъде всеки пълнолетен БЪЛГАРСКИ или ЧУЖД гражданин с интереси към пътните превозни средства,признаващ този устав и платил членски внос за настоящата година.
11.3 Колективен член може да бъде всяко регистрирано Юридическо лице ,което признава Устава,оказва съдействие на клуба в неговата дейност и заплатило членски внос за настоящата година.
11.4 За почетен член може да бъде обявен всеки Български или чуждестранен гражданин с големи заслуги към клуба и историята на пътните транспортни средства.
Чл.12.1 Не могат да бъдат членове:
а/лица осъждани за кражба или противозаконно отнемане на транспортни средства или части от тях;
б/юридически лица с дейност противоречаща на насточщия Устав и пречеща на дейноста на клуба;
в/изключени членове .
12.2 Отпадане на членство настъпва,когато лицето не внесе членски внос за настоящата година в срока определен от Общото събрание.Фактът на отпадането се констатира въз основа на наличните финансови документи.
12.3 Членството се възстановява с подаване на ново заявление до УС.