Общото събрание на БАК РЕТРО ще се състои на 06 събота от 11.00 в хотел Феста.

Общото събрание на БАК РЕТРО ще се състои на 06 февруари събота от 11.00 в хотел Феста. При дневен ред, както следва: 1. Финансов отчет за 2020; 2. Анализ на изтеклата 2020; 3. Избор на нов председател; 4. Разни....

Заседание от 19.02.2017

На свое заседание от 19.02.2017 УС на БАК РЕТРО реши: За системна дейност против интересите на клуба, грубо манипулиране на членовете и неетично поведение на основание чл.7 ал.2 и чл.13 от устава на Клуба наказва с ИЗКЛЮЧВАНЕ лицето Маргарит...

Решения от Общо събрание на клуба

На проведеното общо с-ние на клуба бяха взети следните решения: 1. Краен срок за плащане на членския внос за 2017 г – 31 март; 2. От 2018 г. членският внос се дължи до края на м.февруари; 3. Приема се предложението на Кристиан Желев почетните членове да се...